Visie

UMCG Ambulancezorg: Toekomstgericht.

UMCG Ambulancezorg is een voortvarende, gezonde onderneming die aan haar toekomst werkt, ook met het oog op de gevolgen van nieuwe wetgeving, waarbij Europese aanbesteding van zorg wordt verwacht. Een goede presentatie van de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, ook vanuit de geschiedenis bezien is daarvoor noodzaak.


UMCG:Ambulancezorg: Geen toekomst zonder het verleden te kennen.

Zonder het verleden te kennen, bestaat er geen toekomst, zoals vele grote namen uit de wereldgeschiedenis ons al vele malen hebben voorgehouden. Voor het werken aan een nieuwe toekomst kan het (her)kennen van oude kennis en waarden, maar ook het afleren van vroegere mechanismen en werkwijzen nodig zijn. Vanuit deze gedachten is nu de wens ontstaan om de identiteit van UMCG Ambulancezorg een stevige basis te geven met de historische kennis over de wortels van dit bedrijf en over de ambitie, de ingebrachte energie en de trots op hun bedrijf van haar voorgangers. Het moet een eerbetoon worden aan deze voorgangers en een stimulans voor degenen, die met UMCG Ambulancezorg de nieuwe toekomst ingaan.


UMCG Ambulancezorg: Van klein naar groot, van locaal naar regionaal.

De UMCG Ambulancezorg is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een omvangrijke organisatie in de ambulancezorg in het noorden van het land, in het bijzonder in Drenthe en Friesland. Het is voortgekomen uit enkele tientallen kleinere en middelgrote, meest particuliere ambulancebedrijven. Als gevolg van de Wet Ambulancevervoer uit 1973, waarin de provincie een grote rol kreeg toebedeeld bij de organisatie van het ambulancevervoer en de verstrekking van ambulancevergunningen, werd in Drenthe voortvarend gewerkt aan een provinciaal plan voor dit ambulancevervoer. Tegelijkertijd maakte het ambulancebedrijf De Vries-Assen van deze ontwikkeling gebruik om een aantal kleinere bedrijven in de provincie over te nemen, waardoor langzamerhand de politieke wensen in de provincie en de organisatorische werkelijkheid van het particuliere initiatief naar elkaar toegroeide. Het leverde uiteindelijk de RAV-Drenthe op, die alle ambulancevervoer in de provincie uitvoerde. De financiële werkelijkheid maakte het noodzakelijk, dat een grote kapitaalkrachtige partij het voortbestaan van de RAV-Drenthe garandeerde. Dit werd het UMCG, waarmee de RAV-Drenthe zich transformeerde in UMCG Ambulancezorg. De relatie van de familie De Vries en De Vrij van De Vries-Assen met de familie De Vrij van de De Vrij-Leeuwarden met ook een aantal posten buiten Leeuwarden en op de Waddeneilanden leidde tot een verbondenheid van de RAV-Drenthe met een deel van de Friese ambulancebedrijven, ook in de UMCG Ambulancezorg.


UMCG Ambulancezorg: Voortschrijdende professionalisering.

In een relatief korte tijd schreed ook de professionalisering van de ambulancezorg voort. Al deze ontwikkelingen werden mogelijk gemaakt door mensen. In het begin door gemotiveerde vrijwilligers, die vanuit een diep gevoel van medemenselijkheid in locale initiatieven ziekenvervoer en ambulancehulp tot stand brachten en vele jaren in stand hielden. Later door ambitieuze professionals, die met een enorme inzet en nieuwe hulpverleningsmogelijkheden, vele mensen het leven redden en ernstige invaliditeit voorkwamen.


De ziekenvervoer-bedrijven en ambulance-standplaatsen in de provincies Friesland en Drenthe.

Bij de start van dit project is een overzicht gemaakt van alle tot nu toe bekende ziekenvervoerbedrijven en ambulancestandplaatsen in de provincie Friesland en Drenthe, het werkgebied van UMCG Ambulancezorg, alsmede het Ambulancebedrijf van Dijk uit Delfzijl, dat tijdelijk onderdeel uitmaakte van de RAV Drenthe.

Bij de samenstelling is dankbaar gebruik gemaakt van een eerder gemaakt overzicht van Thijs Gras. Niet alle genoemde bedrijven of standplaatsen zijn opgegaan of zullen opgaan in UMCG Ambulancezorg. Maar voor een volledig geschiedkundig inzicht in de ontwikkeling van de ambulancezorg in beide provincies is dit overzicht zeer illustratief. Het is allerminst zeker of dit overzicht compleet is. Ook is niet altijd bekend in welke periode het bedrijf of de standplaats heeft gefunctioneerd. De lezer wordt uitdrukkelijk uitgenodigd waar mogelijk via contact  aanvullingen en verbeteringen op dit overzicht aan ons door te geven.

Overzicht ziekenvervoerbedrijven en standplaatsen (pdf).