Begrippenlijst

A

A1-vervoer                    Ambulancevervoer, waarbij sprake is van acuut gevaar voor het leven of de gezondheid van de patiënt. Voor dit vervoer wordt de wettelijke aanrijtijd van 15 minuten gehanteerd. Het gebruik van optische en geluidssignalen is hierbij toegestaan.

A2-vervoer                    Ambulancevervoer, waarbij geen sprake is van direct levensgevaar, maar dat niet uitgesteld kan worden. Voor dit vervoer wordt een aanrijtijd van 30 minuten gehanteerd. Het gebruik van optische en geluidssignalen in de aanrijfase is niet toegestaan.

AKU                              Algemene Kunstzijde Unie, fabriek van kunstgarens in Emmen (sinds 1948 in Emmen), de latere AKZO (fusienaam van de AKU en de koninklijke Zout Organon). De bedrijfsgeneeskundige dienst had een eigen ambulanceauto.

ambulanceauto              auto voor het vervoer van (liggende) zieken of gewonden.

ambulancebegeleider     Bemanningslid, niet zijnde de chauffeur, die een opleiding tot ambulancebegeleider (niet-verpleegkundige) heeft gevolgd.

ambulancezorg              de (spoedeisende) zorg buiten het ziekenhuis aan zieke of gewonde mensen, die uitgevoerd wordt door daarvoor opgeleide en aangewezen mensen met voor liggende patiënten aangepaste of speciaal gemaakte voertuigen op basis van een daartoe strekkende regeling

AMvB                            Algemene Maatregel van Bestuur

ANWB                           Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB (Algemene Nederlandse Wielrijders Bond)

ATLS                            Advanced Trauma Life Support®: diagnostiek- en behandelingsvisie op de behandeling van (ernstige) traumaslachtoffers.

AZG                             Academisch Ziekenhuis Groningen (zie UMCG)

 

B

B-vervoer                      Niet A-vervoer, waarbij enig uitstel mogelijk is. Het betreft niet urgent interklinisch, dan wel opname- en ontslag vervoer.

BB                                (voormalige) organisatie Bescherming Bevolking

bereikbaarheidsgrens     De buitenrand van een gebied, die na ontvangst van een opdracht van de CPA, gerekend vanuit de standplaats, in maximaal 15 minuten bereikt kan worden.

brancard                       (syn: (draag)baar, stretcher) draagbed of draagbaar voor het vervoer van zieken of gewonden.

BVA                              Beroepsvereniging Ambulancezorg (Zwolle)

 

C

carrosserie                   koetswerk van auto's

CC                               Coronary care (Hartbewaking)

CCU                             Coronary care unit (hartbewakingsafdeling)

CDA                              Christen Democratisch Appel: politieke partij

CdK                              Commissaris van de Koningin: vertegenwoordiger van de Koningin in een provincie, voorzitter van de Provinciale en Gedeputeerde Staten

Conam                          Contactgroep Automobiel- en Motorrijwielhistorie

COTG                           Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg. Dit overheidsorgaan stelde de tarieven vast in de gezondheidszorg. Sinds 1 oktober 2006 de Nederlandse Zorgautoriteit.

CPA                              Centrale Post Ambulancevervoer: meldingspost op basis van de Wet Ambulancevervoer belast met de regeling en coördinatie van het ambulancevervoer in een bepaalde regio.

 

D

draagbaar                     (zie: brancard)

 

F

FNV                              Federatie Nederlandse Vakbeweging. In 1982 ontstaan uit een fusie van het Nederlands Katholiek Vakverbond (1909) en het Nederlandse Verbond van Vakverenigingen (1906)

FRAM                           Friese Autobus Maatschappij, opgericht in 971 (fusie van de Noord Oost Friese (NOF) en de Nederalndse Tramweg Maatschappij (NTM).

 

G

GGz                              Geestelijke Gezondheidszorg

GS                                Gedeputeerde Staten: dagelijks bestuur van een provincie voorgezeten door de Commissaris der Koningin, bestaande uit leden van Provinciale Staten

 

H

helihaven                      luchthaven voor helikopters (bv bij ziekenhuizen, zoals het Diaconessenhuis in Meppel en het UMCG in Groningen)

 

I

IC                                Intensive care (intensieve zorgen)

IMT                              Internationale Medische Transporten (onderdeel van de RAV Drenthe), later MAI (zie ook: MAI)

interklinisch vervoer       Vervoer van ziekenhuis naar ziekenhuis, waarbij sprake is van opname.

interlokale rit                 Een rit, waarbij een ambulanceauto de gemeentelijke grenzen overschrijdt.

IVBB                             Intensieve verpleging brede basis (IC-opleiding van het SOIG)

 

K

KL                                Koninklijke Landmacht

KLPD                             Korps Landelijke Politie Diensten

KLu                               Koninklijke Luchtmacht

KM                               Koninklijke Marine

KMar                            Koninklijke Marechaussee

KNRM                           Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

KNZRM                         Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij, één van de twee voorlopers van de KNRM

KNVvL                           Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

 

M

MAI                              Medical Assistance International (Barneveld-Tynaarlo)

MKA                             Meldkamer Ambulancezorg

MKD                             Meldkamer Drenthe (Assen)

MLM                             Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg

MMT                            Medisch Mobiel Team (het team bestaande uit een medisch specialist, een verpleegkundige en een piloot (helikopter) of een chauffeur (auto) van een traumaziekenhuis (voor de drie noordelijke provincies het UMCG)

mobilofoon                    telefooninstallatie te gebruiken in (rijdende) voertuigen en op vaartuigen

monitordefibrillator        Combinatie van een beeldscherm (monitor) dat beelden weergeeft als reactie op elektronische impulsen van bijvoorbeeld het hart en een elektrisch apparaat (defibrillator) waarmee een ongewenst hartritme naar een normaal hartritme hersteld kan worden

 

N

NAI                               Nederlands Ambulance Instituut (Zwolle)

nevenvestiging               Standplaats waar met het oog op de 15-minutenbereikbaarheidseis één of twee ambulances gestationeerd zijn, die deel uitmaken van een zelfstandige ambulancedienst, waarvoor in het kader van de Wet Ambulancevervoer een vergunning is verleend.

NHDI                             Nederlands-Hervormde Diaconessen Inrichting (Meppel)

NKV                              Nederlands Katholiek Vakverbond (zie ook: FNV)

NRK                              Nederlandse Rode Kruis (zie: Rode Kruis)

NRV                              Nationale Raad voor de Volksgezondheid: adviesorgaan van de overheid op het gebied van de volksgezondheid en zorg (later de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg)

NTSR                           (voormalig) Nederlands tijdschrift voor Spoedeisende en Rampengeneeskunde

NVV                             Nederlands Verbond van Vakverenigingen (zie ook: FNV)

 

P

paraat                          Situatie, waarbij de uit twee personen bestaande bemanning zich in, of in de onmiddellijke omgeving van de ambulance bevindt, geen andere werkzaamheden verricht en gereed is om uit te rijden, zodra de CPA een opdracht verstrekt.

piket                             Wanneer de complete bemanning zich niet in, of in de onmiddellijke omgeving van de ambulance bevindt, maar wel zodanig beschikbaar en bereikbaar is, dat zo snel mogelijk aan de opdracht van de CPA kan worden voldaan.

portofoon                      draagbare zend-ontvangapparatuur

PRV                              (voormalige) Provinciale Raad voor de Volksgezondheid: adviesorgaan van de provinciale overheid op het gebied van gezondheidszorg

PvdA                             Partij van de Arbeid: politieke partij

 

R

raderbrancard               Brancard op (grote) wielen om zieken te vervoeren (ontworpen door C. de Mooij)

RAP                              Regionaal Ambulancehulpverlemingsplan

RAV                              Regionale Ambulancevoorziening

rijwielbrancard              brancard op drie wielen, als een rijwiel voortbewogen (van Dale), echter ook brancard tussen twee rijwielen in de lengterichting tussen twee rijwielen of tussen twee rijwielen in.

Rode Kruis                    Internationale organisatie voor hulp aan gewonde soldaten en krijgsgevangenen en hulpverlening bij grote rampen in vredestijd

 

S

scanner                        gevoelig apparaat dat voortdurend een aantal kanalen aftast en automatisch inschakelt als een bericht (bv politieberichten of ambulanceberichten) ontvangen wordt

schepbrancard               brancard meestal uit meerdere delen bestaand voor het onbeweeglijk opnemen van (ernstig) gewonden

SEH(-afdeling)               Spoedeisende Hulp (-afdeling): een afdeling in een ziekenhuis waar patiënten met een acute klacht 24 uur van de dag kunnen worden beoordeeld

semafoon                      radio-ontvanger waarmee men draadloze codeberichten kan doorgeven resp ontvangen

SOIG                            (voormalige) Stichting Opleidingen Intramurale Gezondheidszorg te Groningen

SOSA                           Stichting Opleidingen en Scholing ten behoeve van het Ambulancevervoer te Zwolle

Sovam                          Sectorfonds voor de ambulancezorg. De SOVAM bestaat sinds 1991 en heeft tot 1 januari 2005 gefunctioneerd als sectorfonds voor de ambulancezorg. In die rol -en met geld van het ministerie van VWS- ontwikkelde SOVAM allerlei vernieuwende activiteiten op verschillende beleidsterreinen, namelijk arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid/HRM (www.sovam.nl)

spreidingsplan               plan van het provinciebestuur, waarin de standplaatsen en het aantal ambulances per standplaats is vastgesteld

stretcher                       (zie: brancard)

SZE                              Scheper Ziekenhuis (Emmen)

 

T

TT (Dutch -)                  Tourist Trophy: Motorsportevenement sinds 1925 op het circuit van Assen op de laatste zaterdag van de maand juni

 

U

UMCG                           Universitair Medisch Centrum Groningen (2005-), het voormalig Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis Groningen (aan de Oostersingel) (1903-1971), later Academisch Ziekenhuis Groningen (1971-2005)

 

V

vestiging                       Standplaats waar een zelfstandige ambulancedienst gevestigd is en waarvoor een vergunning in het kader van de Wet Ambulancevervoer is verleend.

voorwaardescheppend vervoer   Een rit van een ambulanceauto in opdracht van de CPA naar een plaats elders met als doel het waarborgen van de paraatheid in een verzorgingsgebied waar op dat moment geen of onvoldoende ambulances beschikbaar zijn.

VUT                              De VUT (een acroniem voor Vervroegde Uittreding) is een regeling die werknemers de mogelijkheid biedt om voor de oorspronkelijke pensioenleeftijd van 65 uit het arbeidsproces te treden en met pensioen te gaan

VVD                              Volkspartij voor Vrijheid en Democratie: politieke partij

VVT                             Vervoers- en VerkeersTechnische commissie van de SOSA

 

W

WAV                             Wet Ambulancevervoer (23 april 1971)

WTG                            Wet Tarieven Gezondheidszorg

WVC                             Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1982 tot 1994), daarvoor het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

WVS                            Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (vanaf 1994)

WZA                            Wilhelmina Ziekenhuis (Assen)

 

Z

ziekenauto                   ambulanceauto voor de invoering van de Wet Ambulancevervoer (zie: ambulanceauto)

ziekenrijtuig                  rijtuig of wagen meestal getrokken door één of meer paarden voor het vervoer van zieken en gewonden

ZTM                             Ziekentransport Maatschappij: particuliere ambulancedienst in de stad Groningen